Στόχοι

Σκοπός του έργου FAIR είναι να ανταποκριθεί στην έντονη ανάγκη για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. η οποία θα υποστηρίξει θα υποστηρίξει τα αυξανόμενα ποσοστά αστικοποίησης της Νότιας Αφρικής και θα συμβάλει στην ενεργειακή προσβασιμότητα των φτωχών ενεργειακά κατοικιών στις αγροτικές, κοινότητες εκτός δικτύου .

Το FAIR προτείνει μια μεθοδολογία για το σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών του Μεταπτυχιακού, η οποία προωθεί την μετάβαση από την εξειδίκευση που επικεντρώνεται στο πτυχίο, στην εξειδίκευση που βασίζεται στις ικανότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, η κοινοπραξία μεταφέρει σημαντική τεχνογνωσία από το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα που χρησιμοποιείται από τα ιδρύματα των συνεργαζομένων χωρών, για τον σχεδιασμό ενός προηγμένου, πρακτικού προγράμματος σπουδών για τεχνολογίες αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας. Είναι ακριβώς αυτή η απουσία ενός τέτοιου πτυχίου, που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για τον σχεδιασμό και την εισαγωγή του, ενώ η κοινοπραξία προβλέπει ότι η προσπάθεια αυτή θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για παρόμοιες προσπάθειες σε άλλες αφρικανικές χώρες.

Οι ειδικοί στόχοι της πρότασης είναι οι εξής:
- Ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών / καινοτόμου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στις Τεχνολογίες Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Φτώχειας, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΑΕΙ της Νοτίου Αφρικής (ΝΑ)
- Δημιουργία βιώσιμων συνεργειών και δεσμών με την ενεργειακή βιομηχανία της ΝΑ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της αναφορικά με τις τεχνολογίες αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας.
- Ενίσχυση της υποδομής των ΑΕΙ της NA μέσω της δημιουργίας εργαστηρίων FAIR και ενίσχυσης της ικανότητας των ΑΕΙ της ΝΑ μέσω της κατάρτισης του ακαδημαϊκού προσωπικού τους στα νέα μαθήματα και τις κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας.
- Βελτίωση της παροχής ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης σε κοινοτικό επίπεδο.
- Τόνωση της ανθρώπινης διασύνδεσης μέσω της ανταλλαγής φοιτητών και προσωπικού.
- Αύξηση και ενίσχυση της ευαισθητοποίησης τόσο των εντός όσο και των εκτός δικτύου αστικών και αγροτικών πληθυσμών σχετικά με τις πιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας των νοικοκυριών
- Υποστήριξη της τοπικής, περιφερειακής και εθνικής συνεργασίας και της αμοιβαίας μάθησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής και των βασικών ενδιαφερομένων μερών